REKLAMACJE

Klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacje mogą być składane:

a)      elektronicznie na adres: reklamacje@pekaoleasing.com.pl,

b)      pisemnie za pośrednictwem  operatora pocztowego na adres: „PEKAO LEASING” Sp. z o. o. al. Armii Ludowej 26, 0-609 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”

c)      telefonicznie podczas rozmowy rejestrowanej pod numer telefonu 22 54 82 100,

 

Finansujący udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych - nie dłużej niż 60 dni.

Odpowiedź na reklamację ma charakter pisemny, chyba że uzgodniono z Klientem formę udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem  poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres mailowy.

 

 

 
 
x